O projekcie

Projekt „Zintegrowani” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o. o., jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11 Włączenie społeczne, 11.4 Aktywne włączenie w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego  Obszaru  Funkcjonalnego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2019

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75 osób wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niezatrudnionych z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi z gmin znajdujących się na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez kompleksowy Projekt w terminie 1.01.2019-31.12.2019 r.

 

Script logo